Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Giới thiệu chung

Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam(Ban hành theo quyết định số 934/QD-BNV ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ nộ vụ về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi) của hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam).

Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân co hoạt động,đóng góp,cổ vũ,giúp đỡ tích cực cho sự phát triển các môn thể thao dưới nước.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân,có biểu tượng,có con dấu và tài khoản riêng mở tại ngân hàng.Trụ sở chính của hiệp hội đặt tại thủ đô Hà Nội.Hiệp hội có văn phòng đại diện tại một số địa phương.

Hiệp hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc,tuân thủ pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,chịu sự quản lý nhà nước về thể dục thể thao của Ủy ban thể dục thể thao và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,là một bộ phận của phong trào Olympic Việt Nam,thừa nhận điều lệ,Luật của các hiệp hội,Liên đoàn thể thao quốc tế khác mà Hiệp hội là thành viên.

Đại diện chính thức cho các tổ chức về các môn thể thao dưới nước của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các tổ chức thể thao các nước và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Mục đích của hiệp hội là đoàn kết tập hợp,huy động mọi nỗ lực,nguồn lực,hoạt động của các tổ chức,cá nhân trong xã hội nhằm phát triển phong trào tập luyện,thi đấu các môn thể thao dưới nước góp phần nâng cao sức khỏe,rèn luyện ý chí,phẩm chất đạo đức,phù hợp với truyền thống dân tộ Việt Nam cho nhân dân,đặc biệt là thanh thiếu niên,học sinh,sinh viên,nâng cao thành tích thể thao,góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Hiệp hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc,tuân thủ pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,chịu sự quản lý nhà nước về thể dục thể thao của Ủy ban thể dục thể thao và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,là một bộ phận của phong trào Olympic Việt Nam,thừa nhận điều lệ,Luật của các hiệp hội,Liên đoàn thể thao quốc tế khác mà Hiệp hội là thành viên.

Đại diện chính thức cho các tổ chức về các môn thể thao dưới nước của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các tổ chức thể thao các nước và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.