Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
logo

Điều lệ Giải Lặn vô địch quốc gia năm 2016

05/05/2016 08:53
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2016  (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam) —————————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm: 1/ Thời gian:...
logo

Điều lệ Giải Lặn vô địch Trẻ 2016

05/05/2016 08:38
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2016    (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa điểm: -...
logo

Điều lệ Giải Lặn VĐ các nhóm tuổi 2016

05/05/2016 08:34
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2016 (Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-HHTTDNVN ngày      tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)      ——————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa...
logo

Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2015

10/03/2015 09:29
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2015  (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam) —————————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm: 1/ Thời gian:...
logo

Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2015

10/03/2015 09:26
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2015    (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa điểm: -...
logo

Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2015

10/03/2015 09:19
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2015 (Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-HHTTDNVN ngày     tháng 1 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)      ——————————————————————————————————   I/ Thời gian và...
logo

Giải Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2015

10/03/2015 09:17
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2015   (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-HHTTDNVN, ngày       tháng 1 năm 2015                          của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)      ——————————————————————————————— I/...
logo

Điều lệ Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2014

23/05/2014 09:38
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2014    (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa điểm:  -...
logo

Điều lệ Giải Lặn các nhóm tuổi toàn quốc 2014

26/02/2014 10:08
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2014 (Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-HHTTDNVN ngày     tháng 1 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)      ——————————————————————————————————   I/ Thời gian và...
logo

Điều lệ Giải Lặn VĐQG (bể 25m) năm 2014

14/02/2014 11:15
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2014   (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-HHTTDNVN, ngày       tháng 1 năm 2014                          của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)      ——————————————————————————————— I/...