Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Điều lệ NC

Điều lệ Giải Nhẩy cầu VĐQG năm 2013

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia năm 2013

    (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ–HHTTDNVN, ngày    tháng 01 năm 2013

của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)

   ————————————————————————————————

 

I/ Thời gian và địa điểm:

  1/ Thời gian: 28/8 – 01/9/2013

  2/ Địa điểm: Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Hà Nội.

 

II/ Đối tượng dự thi:

- Vận động viên nhảy cầu hiện đang tập luyện tại các tỉnh, thành, ngành, các câu lạc bộ và tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia;

 

III/ Thể thức thi đấu:

- Thi đấu cá nhân, đôi trên ván bật và cầu cứng tính điểm trực tiếp để xếp hạng;

- Nội dung thi đôi có thể ghép vận động viên của các đơn vị khác nhau.

 

IV/ Luật thi đấu:

- Áp dụng Luật Nhảy cầu Liên đoàn bơi thế giới (FINA 2009 – 2013).

- Các vấn đề bổ sung tại cuộc họp chuyên môn

 

V/ Nội dung thi đấu và chương trình thi đấu:

1/ Cá nhân: thực hiện trên ván bật và cầu cứng:

- Nữ:

 + Trên ván bật 1m và 3m: Thực hiện 05 động tác không giới hạn độ khó được chọn từ năm nhóm khác nhau;

 + Trên cầu cứng (5m – 7,5m – 10m): Thực hiện 05 động tác không giới hạn độ khó được chọn từ năm nhóm khác nhau.

- Nam:

 + Trên ván bật 1m và 3m: Thực hiện 06 động tác không giới hạn độ khó được chọn từ các nhóm khác nhau;

 + Trên cầu cứng (5m – 7,5m – 10m): Thực hiện 06 động tác không giới hạn độ khó được chọn từ các nhóm khác nhau.

2/ Đôi: Thực hiện trên ván bật 3m và cầu cứng (5m – 7,5m – 10m):

- Nữ: Trên ván bật 3m và cầu cứng (5m – 7,5m – 10m) thực hiện 02 động tác quy định với độ khó là 2.0 và 03 động tác không giới hạn độ khó. Trong năm động tác phải được chọn ít nhất từ bốn nhóm khác nhau;

- Nam: Trên ván bật 3m và cầu cứng (5m – 7,5m – 10m) thực hiện 02 động tác quy định với độ khó là 2.0 và 04 động tác không giới hạn độ khó. Trong 06 động tác phải được chọn ít nhất từ 04 nhóm khác nhau.

 

 

VI/ Những quy định cụ thể:

- Mỗi đơn vị được đăng ký 02 (hai) vận động viên và 01 đôi dự  thi ở mỗi nội dung (trừ các quy định khác thống nhất tại cuộc họp chuyên môn)

- Chỉ trao huy chương cho đúng vận động viên đã tham gia thi đấu.

 

VII/ Đăng ký thi đấu:

- Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định;

- Thời hạn đăng ký:

  + Sơ bộ: trước ngày: 15/7/2013;

  + Chính thức: trước ngày: 10/8/2013;

- Họp chuyên môn: 9h00 hai ngày trước thi đấu chính thức tại địa điểm thi đấu.

- Đăng ký độ khó cho các nội dung: tại cuộc họp chuyên môn

 

VIII/ Khen thưởng:

      Tổng cục Thể dục thể thao trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên xếp hạng nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung.

 

IX/ Điều khoản thi hành:

       Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung” về tổ chức thi đấu của Hiệp hội Thể thao d­­ưới n­­ước ViệtNam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

 

 

 

                   TL. CHỦ TỊCH

                    TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB bơi lặn

- Lưu VT, VP HH     

 Đinh Việt Hùng